MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2022 31 mar 2022
Nettoomsättning 20 16 68 64
Administrationskostnader -28 -23 -101 -96
Rörelseresultat -8 -7 -33 -32
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -30 2 -31 1
Resultat efter finansiella poster -38 -5 -64 -31
Bokslutsdispositioner - - 295 295
Resultat före skatt -38 -5 231 264
Skatt 8 1 -48 -55
Periodens resultat -30 -4 183 209
Periodens totalresultat -30 -4 183 209

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 31 mar 2022
Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 5 362 4 394 4 646
Summa anläggningstillgångar 5 363 4 395 4 647
Kortfristiga fordringar 1 027 528 1 050
Kassa och bank - - -
Summa omsättningstillgångar 1 027 528 1 050
Summa tillgångar 6 390 4 923 5 697
Bundet eget kapital 69 69 69
Fritt eget kapital 653 779 675
Summa eget kapital 722 848 744
Obeskattade reserver 302 211 302
Avsättningar 13 13 13
Långfristiga skulder 2 718 1 846 1 684
Kortfristiga skulder 2 635 2 005 2 954
Summa eget kapital och skulder 6 390 4 923 5 697

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.