KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2022 31 mar 2022
Nettoomsättning 4 376 3 279 15 135 14 038
Kostnad för sålda varor -3 076 -2 275 -10 518 -9 717
Bruttoresultat 1 300 1 004 4 617 4 321
Försäljningskostnader -613 -501 -2 236 -2 124
Administrationskostnader -215 -175 -793 -753
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 10 4 63 57
Rörelseresultat 482 332 1 651 1 501
- i % av nettoomsättning 11,0 10,1 10,9 10,7
Finansiella intäkter och kostnader -44 -14 -98 -68
Resultat efter finansiella poster 438 318 1 553 1 433
- i % av nettoomsättning 10,0 9,7 10,3 10,2
Skatt -94 -68 -342 -316
Periodens resultat 344 250 1 211 1 117
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 329 243 1 160 1 074
Innehav utan bestämmande inflytande 15 7 51 43
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 1,20 0,90 4,30 4,00
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 1,20 0,90 4,25 3,95
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 551 269 291 269 465 269 400
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 626 269 343 269 626 269 528

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2022 31 mar 2022
Periodens resultat 344 250 1 211 1 117
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 1 -2 5 2
Periodens omräkningsdifferenser 146 -74 319 99
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen 55 - 73 18
Övrigt totalresultat 202 -76 397 119
Periodens totalresultat 546 174 1 608 1 236
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 528 168 1 550 1 190
Innehav utan bestämmande inflytande 18 6 58 46

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 31 mar 2022
Goodwill 3 719 2 845 3 306
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 386 1 827 2 062
Materiella anläggningstillgångar 1 112 957 1 057
Övriga anläggningstillgångar 69 59 65
Summa anläggningstillgångar 7 286 5 688 6 490
Varulager 3 039 1 878 2 569
Kortfristiga fordringar 3 369 2 351 2 931
Likvida medel 540 524 437
Summa omsättningstillgångar 6 948 4 753 5 937
Summa tillgångar 14 234 10 441 12 427
Eget kapital 4 826 3 627 4 259
Räntebärande avsättningar 248 336 314
Icke räntebärande avsättningar 587 398 500
Räntebärande långfristiga skulder 3 165 2 228 2 136
Icke räntebärande långfristiga skulder 9 8 9
Summa långfristiga skulder 4 009 2 970 2 959
Icke räntebärande avsättningar 73 54 72
Räntebärande kortfristiga skulder 1 680 1 173 2 048
Icke räntebärande kortfristiga skulder 3 646 2 617 3 089
Summa kortfristiga skulder 5 399 3 844 5 209
Summa eget kapital och skulder 14 234 10 441 12 427

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 31 mar 2022
Ingående balans 4 259 3 450 3 450
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 8 4 10
Återköp av egna aktier - - -
Utdelning, ordinarie - - -323
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -2 -1 -15
Förändring, innehav utan bestämmande inflytande 28 - 58
Optionsskuld, förvärv -13 - -157
Periodens totalresultat 546 174 1 236
Utgående balans 4 826 3 627 4 259

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2022 31 mar 2022
Resultat efter finansiella poster 438 318 1 553 1 433
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 184 131 647 594
Betald inkomstskatt -105 -77 -444 -416
Förändringar i rörelsekapital -236 -164 -562 -490
Kassaflöde från den löpande verksamheten 281 208 1 194 1 121
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -35 -11 -140 -116
Företagsförvärv och avyttringar -778 -261 -1 656 -1 139
Kassaflöde från investeringsverksamheten -813 -272 -1 796 -1 255
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -323 -323
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 8 4 14 10
Övrig finansieringsverksamhet 611 178 893 460
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 619 182 584 147
Periodens kassaflöde 87 118 -18 13
Likvida medel vid periodens ingång 437 420 524 420
Valutakursdifferens i likvida medel 16 -14 34 4
Likvida medel vid periodens slut 540 524 540 437

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

30 jun 2022 31 mar 2022
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 9 9 - 6 6 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 6 6 - 4 4 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 15 15 - 10 10 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 4 4 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 36 36 - 12 12 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 335 - 335 349 - 349
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 375 40 335 364 15 349

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 30 jun 2022 31 mar 2022
Ingående balans 349 267
Årets förvärv 83 170
Återförda via resultaträkningen -4 -8
Utbetalda köpeskillingar -102 -96
Räntekostnader 2 12
Valutakursdifferenser 7 4
Utgående balans 335 349

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
30 jun 2022 31 mar 2022 30 jun 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Nettoomsättning, MSEK 15 135 14 038 11 810 11 336 11 735
EBITDA, MSEK 2 257 2 077 1 601 1 501 1 579
EBITA, MSEK 1 971 1 803 1 347 1 251 1 364
EBITA-Marginal, % 13,0 12,8 11,4 11,0 11,6
Rörelseresultat, MSEK 1 651 1 501 1 078 989 1 161
Rörelsemarginal, % 10,9 10,7 9,1 8,7 9,9
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 553 1 433 1 022 937 1 105
Periodens resultat, MSEK 1 211 1 117 795 729 873
Rörelsekapital 2 888 2 618 2 395 2 416 2 415
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 68 69 56 52 56
Avkastning eget kapital, % 30 30 24 23 32
Avkastning sysselsatt kapital, % 21 20 16 15 21
Soliditet, % 34 34 35 35 36
Finansiell nettoskuld, MSEK 4 553 4 061 3 213 3 134 2 585
Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 2,0 2,0 2,0 2,1 1,6
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 4 305 3 747 2 877 2 798 2 253
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
Räntetäckningsgrad, ggr 20,2 22,4 17,4 15,8 20,5
Medelantal anställda 3 434 3 317 3 109 3 068 2 913
Antal anställda vid periodens slut 3 753 3 556 3 230 3 133 2 981

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 30 jun 2022 31 mar 2022 30 jun 2021 31 mar 2021 31 mar 2020
Resultat per aktie före utspädning 4,30 4,00 2,85 2,60 3,20
Resultat per aktie efter utspädning 4,25 3,95 2,85 2,60 3,20
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 4,45 4,15 5,15 5,60 4,15
Eget kapital per aktie 16,50 14,60 12,60 11,95 11,25
Aktiekurs vid periodens slut 133,40 182,00 142,00 130,00 61,13
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 465 269 400 269 176 269 051 268 493
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 270 341 270 346 270 192 269 969 269 200
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 626 269 528 269 343 269 275 268 594
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 17-19.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.