DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2022

 

FÖRSTA KVARTALET (1 APRIL - 30 JUNI 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 33 procent och uppgick till 4 376 MSEK (3 279). 
   
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 42 procent och uppgick till 570 MSEK (402) motsvarande en EBITA-marginal om 13,0 procent (12,3).
   
 • Rörelseresultatet ökade med 45 procent och uppgick till 482 MSEK (332) motsvarande en rörelsemarginal om 11,0 procent (10,1).
   
 • Resultat efter skatt ökade med 37 procent och uppgick till 344 MSEK (250) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,20 SEK (0,90). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 4,30 SEK (2,85) och efter utspädning till 4,25 SEK (2,85). 
   
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 68 procent (56).
   
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 30 procent (24) och soliditeten uppgick till 34 procent (35).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 281 MSEK (208). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 4,45 SEK (5,15).
   
 • Sedan verksamhetsårets början har sex förvärv genomförts, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 530 MSEK.

 

Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2022 31 mar 2022
Nettoomsättning 4 376 3 279 33% 15 135 14 038
EBITA 570 402 42% 1 971 1 803
EBITA-marginal % 13,0 12,3 13,0 12,8
Resultat efter finansiella poster 438 318 38% 1 553 1 433
Periodens resultat 344 250 37% 1 211 1 117
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,20 0,90 33% 4,30 4,00
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,20 0,90 33% 4,25 3,95
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 4,45 4,15
Avkastning eget kapital, % 30 24 30 30
Soliditet, % 34 35 34 34
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.