DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2022

 

FÖRSTA KVARTALET (1 APRIL - 30 JUNI 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 33 procent och uppgick till 4 376 MSEK (3 279). 
   
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 42 procent och uppgick till 570 MSEK (402) motsvarande en EBITA-marginal om 13,0 procent (12,3).
   
 • Rörelseresultatet ökade med 45 procent och uppgick till 482 MSEK (332) motsvarande en rörelsemarginal om 11,0 procent (10,1).
   
 • Resultat efter skatt ökade med 37 procent och uppgick till 344 MSEK (250) och resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,20 SEK (0,90). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 4,30 SEK (2,85) och efter utspädning till 4,25 SEK (2,85). 
   
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 68 procent (56).
   
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 30 procent (24) och soliditeten uppgick till 34 procent (35).
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 281 MSEK (208). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 4,45 SEK (5,15).
   
 • Sedan verksamhetsårets början har sex förvärv genomförts, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 530 MSEK.

 

Koncernen i sammandrag 3 månader Rullande 12 månader
Belopp i MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021 30 jun 2022 31 mar 2022
Nettoomsättning 4 376 3 279 33% 15 135 14 038
EBITA 570 402 42% 1 971 1 803
EBITA-marginal % 13,0 12,3 13,0 12,8
Resultat efter finansiella poster 438 318 38% 1 553 1 433
Periodens resultat 344 250 37% 1 211 1 117
Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,20 0,90 33% 4,30 4,00
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,20 0,90 33% 4,25 3,95
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK - - 4,45 4,15
Avkastning eget kapital, % 30 24 30 30
Soliditet, % 34 35 34 34
Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.