ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

 

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS såsom de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten. Det finns inga nya av EU antagna IFRS-standarder eller IFRIC-uttalanden som är tillämpliga på Addtech, eller ger en väsentlig effekt på koncernens resultat och ställning 2022/2023.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 17-20.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

Addtechs direkta exponering mot de länder som är involverade i konflikten i Ukraina är begränsad. Ett av våra dotterbolag har en mindre verksamhet i Ryssland där arbete för närvarande pågår enligt en ordnad avvecklingsplan. Addtech bedömer även de indirekta effekterna som begränsade i nuläget. Addtech följer utvecklingen av konflikten noga och har för närvarande svårt att bedöma den framtida effekten av sanktionerna mot Ryssland och vilka konsekvenser konflikten kan få på den ekonomiska situationen i Europa.

För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 56-58) i årsredovisningen 2021/2022.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens eller moderbolagets ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

 

 

Händelser efter periodens utgång
Den 1 juli förvärvades Gotapack International AB, Sverige, till affärsområdet Process Technology. Gotapack har en stark branschkompetens inom utrustning, reservdelar och service till läkemedelsindustrin. Till huvudprodukterna hör process- och förpackningsmaskiner. Bolaget har 5 anställda och omsätter cirka 25 MSEK.

Preliminär förvärvsanalys för detta förvärv har ännu inte upprättats.

 

Stockholm den 15 juli 2022 

Niklas Stenberg
VD och koncernchef


Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2022-08-25   Årsstämma 2022 kommer att hållas på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm kl 14.00
2022-10-27   Delårsrapport 1 april - 30 september 2022
2023-02-02   Delårsrapport 1 april - 31 december 2022
2023-05-17   Bokslutskommuniké 1 april 2022 - 31 mars 2023

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.