VD-KOMMENTAR


FÖRSTA KVARTALET - STARK START PÅ DET NYA ÅRET

Det starka affärsläget fortsatte under första kvartalet över hela linjen. Vår starka position i strukturellt växande segment genererade en organisk tillväxt på 17 procent och en EBITA-tillväxt på 42 procent. Det höga förvärvstempot bibehölls och vi förstärkte verksamheten med ytterligare fem förvärv under perioden. Våra bolag fortsatte hantera det höga inflationstrycket på ett väldigt tillfredställande sätt och vi försvarade våra rörelsemarginaler. Trots en osäker makrosituation var investeringsviljan bland våra kunder fortsatt hög och orderböckerna stärktes ytterligare under kvartalet.

MARKNADSUTVECKLING

Marknadsläget var fortsatt starkt i de flesta av våra viktigaste kundsegment och geografier. Försäljningsutvecklingen var mycket god avseende insatskomponenter till tillverkningsföretag inom specialfordon, medicinsk och mekanisk industri. Marknadsläget inom skog- och processindustrin, framför allt investeringsviljan i sågverksindustrin, var fortsatt mycket starkt liksom för infrastrukturprodukter till stam- och regionnät. Inom vindkraft var efterfrågan stabil medan affärsläget inom segmenten elektronik, elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder samt avfall och återvinning, var gynnsamt.

Ur ett geografiskt perspektiv var marknadsläget bra i samtliga nordiska länder, med starkast utveckling i Sverige. För våra bolag verksamma utanför Norden var marknadsläget stabilt.

FÖRVÄRV

Förvärvsaktiviteten är fortsatt hög i samtliga affärsområden. Under kvartalet har vi kompletterat och förstärkt verksamheten med ytterligare fem förvärv vilka sammantaget tillfört en total årsomsättning om cirka 500 MSEK. Efter kvartalets slut har vi tillträtt ytterligare ett förvärv. Helt i enlighet med strategin fortsätter vi öka andelen förvärv utanför Norden, ofta med en tydlig hållbarhetsprofil. Ett sådant noga utvalt förvärv är Arruti Group som lyfter vår position från att vara en nordisk, till att bli en global, aktör inom materiel för högspända transmissionslinjer och stationer. Vi ser fortsatt positivt på förvärvsmarknaden och arbetar aktivt med att fylla på och bearbeta vår attraktiva pipeline med framgångsrika bolag inom våra strategiskt utvalda segment.

UTBLICK 

Vi gick in i det första kvartalet med väldigt goda förutsättningar och lämnar med fortsatt stark efterfrågan. I dagsläget ser vi inga tydliga tecken på avmattning i vår verksamhet men följer självklart den globala utvecklingen nogsamt. Trots det osäkra makroläget med stigande inflation, höjda styrräntor och fortsatta störningar i värdekedjorna är min tilltro till vår beprövade affärsmodell, och dess förmåga att skapa värden i uppgång men också hantera utmaningar i tuffare tider, oförminskad. Jag är fast övertygad om att våra tydliga positioner i segment med strukturellt underliggande tillväxt i kombination med vår förmåga att snabbt ställa om gör att våra bolag kommer fortsätta att skapa värdetillväxt även framgent.

Trevlig sommar!

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.