KONCERNENS UTVECKLING

 

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 33 procent till 4 376 MSEK (3 279). Den organiska tillväxten uppgick till 17 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 13 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 3 procent, motsvarande 99 MSEK.

Resultatutveckling
EBITA uppgick för perioden till 570 MSEK (402), vilket innebär en ökning med 42 procent. Rörelseresultatet ökade under perioden med 45 procent till 482 MSEK (332) och rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent (10,1). Finansnettot uppgick till -44 MSEK (-14) och resultatet efter finansiella poster ökade med 38 procent till438 MSEK (318). 

Resultat efter skatt för perioden ökade med 37 procent till 344 MSEK (250) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före/efter utspädning för perioden uppgick till 1,20 SEK (0,90). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 4,30 SEK (2,85) och efter utspädning till4,25 SEK (2,85).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.