ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

 

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 30 procent (24) och avkastning på sysselsatt kapital till 21 procent (16). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 68 procent (56).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 34 procent (35). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 16,50 SEK (12,60). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 4 305 MSEK (2 877) exklusive pensionsskuld om 248 MSEK (336). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 0,9 (0,8).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 902 MSEK (1 999) per 30 juni 2022. Innan sista juni beviljades nya krediter på sammanlagt 3 500 MSEK. Dessa blev tillgängliga den 30 juni 2022, då även 2 500 MSEK amorterades. Därmed hade Addtech en total kreditram på 4 800 MSEK per den 30 juni 2022.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 281 MSEK (208). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 778 MSEK (261). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 36 MSEK (14) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 1 MSEK (3). Återköp av köpoptioner uppgick till 3 MSEK (3) och lösen av köpoptioner uppgick till 11 MSEK (7). 

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 3 753, vilket kan jämföras med 3 556 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 177. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 434.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 168 272 1,2% 0,8%
Totalt antal aktier efter återköp 269 625 712

Addtech har tre utestående köpoptionsprogram om totalt 2 968 070 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2021/2025 768 070 768 070 0,3% 214,40 214,40 9 sep 2024 - 11 jun 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
2019/2023 300 000 1 200 000 0,4% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
Totalt 1 318 070 2 968 070

 

Förvärv och avyttring

Den 1 april förvärvades Intertrafo Oy av Tampereen Sähköpalvelu Oy, Finland, till affärsområdet Energy. Bolaget designar, tillverkar och säljer transformatorer på den finska marknaden. Bolaget har 15 anställda och omsätter cirka 3 MEUR. 

Den 1 april förvärvades Electric Control Systems Automation AS, Norge, till affärsområdet Process Technology. ECS är en internationell leverantör av systemintegrations- och automationslösningar anpassade efter kundernas behov. Företaget erbjuder kompletta styrsystem som använder IoT samt producerar kontrollpaneler för automatisering, båda med syftet att öka produktiviteten och förbättra dataanalyskapabiliteten inom processindustrin. Bolaget har 31 anställda och omsätter cirka 70 MNOK.

Den 4 april förvärvades 88 procent av aktierna i Impulseradar Sweden AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Solutions. Impulse är en ledande utvecklare och tillverkare av markradarinstrument och relaterad mjukvara som möjliggör undersökning och kartläggning av funktioner och strukturer under ytan. Utrustningen används inom flera applikationsområden såsom infrastrukturprojekt, väg- och broinspektion samt kartläggning av VA. Bolaget har 27 anställda och omsätter cirka 80 MSEK.

Den 5 maj förvärvades C.K. Environment A/S, Danmark, till affärsområdet Process Technology. C.K. Environment är en ledande leverantör av instrument och lösningar för att mäta och analysera gaser, vätskor, partiklar, fukt och temperatur. Bolaget erbjuder både kompletta kundanpassade lösningar samt komponenter och service till ett brett spektrum av industrikunder. Bolaget har 14 anställda och omsätter cirka 30 MDKK.

Den 3 juni förvärvades Arruti Group, Spanien, till affärsområdet Energy. Arruti Group består av fyra bolag som utvecklar, tillverkar och säljer komponenter samt utrustning för elektriska transmissionslinjer och stationer. Bolaget är väl etablerat som leverantör till stamnätsoperatörer i Europa, delar av Sydamerika och Kanada. Bolaget har 90 anställda och omsätter cirka 27 MEUR.

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 30 juni 2021 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2021/2022 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv 2021/2022 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
ESi Controls Ltd., Storbritannien April, 2021 100 95 15 Energy
Hydro-Material Oy, Finland April, 2021 100 50 5 Industrial Solutions
IETV Elektroteknik AB, Sverige Maj, 2021 100 80 38 Energy
AVT Industriteknik AB, Sverige Maj, 2021 100 70 42 Automation
EK Power Solutions AB, Sverige Juli, 2021 100 40 25 Electrification
KZ moder AB, Sverige Juli, 2021 100 100 29 Process Technology
Finnchain Oy, Finland Juli, 2021 90 70 20 Process Technology
Tritech Solutions AB, Sverige Augusti, 2021 100 60 8 Automation
Systerra Computer GmbH, Tyskland September, 2021 100 95 16 Automation
ABH Stromschienen GmbH, Tyskland Oktober, 2021 100 100 22 Electrification
Ko Hartog Verkeerstechniek B.V., Nederländerna Oktober, 2021 100 80 18 Energy
Jolex AB, Sverige November, 2021 100 20 1 Electrification
Fey Elektronik GmbH, Tyskland Mars, 2022 90 570 160 Electrification
Förvärv 2022/2023 Tillträde Förvärvad andel, % Nettoomsättning, MSEK* Antal
anställda*
Affärsområde
Intertrafo Oy, Finland April, 2022 100 30 15 Energy
Electric Control Systems Automation AS, Norge April, 2022 100 75 31 Process Technology
Impulseradar Sweden AB, Sverige April, 2022 88 80 27 Industrial Solutions
C.K. Environment A/S, Danmark Maj, 2022 100 40 14 Process Technology
Arruti Group, Spanien Juni, 2022 100 280 90 Energy
Gotapack International AB, Sverige Juli, 2022 100 25 5 Process Technology

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

 

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2022 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 165 MSEK, rörelseresultat med 32 MSEK och periodens resultat efter skatt med 24 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 84 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 109 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 3 MSEK (3) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat perioden positivt med 4 MSEK (-4). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Verkligt värde
MSEK
30 juni 2022 30 juni 2021
Immateriella anläggningstillgångar 368 140
Övriga anläggningstillgångar 32 3
Varulager 121 54
Övriga omsättningstillgångar 241 151
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -88 -30
Övriga skulder -110 -85
Förvärvade nettotillgångar 564 233
Goodwill 1) 366 140
Innehav utan bestämmande inflytande 2) -28 -
Köpeskilling 3) 902 373
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -71 -71
Avgår ej utbetald köpeskilling -175 -102
Påverkan på koncernens likvida medel 656 200
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
3) Köpeskilling anges exklusive transaktionskostnader för förvärven.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 20 MSEK (16) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -38 MSEK (-5). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettotillgångar uppgick vid periodens utgång till -2 MSEK (39).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.